รวมทั้งหมด

การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบกประจำปี 2561

การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบก ประจำปี 2561 เรื่อง The common medical compromised cases in dental practice

การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบก ประจำปี 2561 เรื่อง "The common medical compromised cases in dental practice" ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า