Activities

ประชุมคณะกรรมการ กทพ.พบ. ครั้งที่ 31/54

คณะกรรมการกองทันตแพทย์ กรทแพทย์ทหารบก จัดการ ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 31/54 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 54

คณะกรรมการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 31/54  ในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค.54 เวลา 0900   ณ  ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ พบ. ชั้น 3  โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญ คือการสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ในตัวชี้วัดเรื่องการควบคุมภายใน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การจัดทันตแพทย์และส.ทันตกรรมใน ศพบ.จชต. การพิจารณาแผนปฏิบัติืราชการและค่านิยม พบ. การเตรียมการโครงการทันตกรรมพระราชทาน วังไกลกังวล