Activities

กทพ.พบ.ร่วมดูแลห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ พบ.

กำลังพล กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกันทำความสะอาดห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ กรมแพทย์ทหารบก ตามการกำหนดพื้นที่รับผิดด้านกิจกรรม 5 ส พบ. (23 สค 54)

กำลังพล กทพ.พบ.ร่วมกันทำความสะอาดห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ พบ. เมื่อวันที่ 23 ส.ค.54 โดยเป็นไปตามการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ

กิจกรรม 5 ส ของคณะกรรมการ 5 ส พบ.ที่ได้จัดการประชุมชี้แจงการประเมินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2 แก่หน่วยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.54

ซึ่่งระบุให้ กทพ.พบ.รับผิดชอบพ้ืนที่ห้องประชุุมศูนย์สารสนเทศ พบ.  เพิ่มเติมจากพื้นที่ภายในกองบับคับการ และคลินิกทันตกรรม ทั้งนี้ กทพ.พบ.ได้ใช้ห้องประชุมสารสนเทศ พบง ในการจัดการประชุมและสัมนาต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นห้องเรียนในหลักสุตรนายสิบทันตกรรมอีกด้วย