Activities

ประชุมคณะกรรมการ กทพ.พบ. ครั้งที่ 34/54

คณะกรรมการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก จัดการประชุม ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 34/54 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 54

ประชุมคณะกรรมการกอง ทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 34/54  ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค.54 เวลา 0900   ณ  ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ พบ. ชั้น 3  โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว เป็นประธาน โดยมีวาระ สำคัญ คือ  รายงานชี้แจง นขต.บก.พบ. , พิพากแผนยุทธศาสตร์ พบ. และ ติดตามแผนงานแต่ละกลุ่มงาน