Activities

ประชุมกรรมการSpec กทพ.พบ.ครั้งที่ 6/54

กทพ.พบ.จัดประชุมคณะกรรมการ คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ทางทันตกรรม วันพุธที่ 31 ส.ค.54 เวลา 1300-1530 น.

ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ทางทันตกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 6/54  ในวันพุธที่ 31 ส.ค.54 เวลา 1300-1530   ณ  ห้องประชุม กทพ.พบ. พบ. ชั้น 3  โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว เป็นประธาน โดยมีวาระ สำคัญ คือ  การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ทางทันตกรรม