Activities

การประชุมพิจารณาการจัดทันตแพทย์ปฏิบัติงานใน 3 จชต.

กทพ.จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทันตแพทย์ปฏิบัติงานใน ศพบ.จชต.กอ.รมน.ภาค 4 สน.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.54

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทันตแพทย์ปฏิบัติงานใน ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วง ต.ค.54-มี.ค.55 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 54 เวลา 0900   ณ  ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ พบ. ชั้น 3  โดยมี พ.อ.พิสุทธิ์  บุตรงามดี ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธาน