Activities

การตรวจเก้าอี้ทำพระทนต์ วังไกลกังวล เดือน ส.ค.54

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ กทพ.พบ. เดินทางไปตรวจสภาพเก้าอี้ทำพระทนต์ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.54

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ กทพ.พบ. เดินทางไปตรวจสภาพเก้าอี้ทำพระทนต์ และตรวจนับสิ่งอุปกรณ์ทางทันตกรรม ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ  ทันตแพทย์หญิง จำเริญ  ขอบทอง และคณะ จากกองแพทย์หลวงวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 ส.ค.54 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2555 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ยังคงมีภารกิจในการตรวจสภาพเก้าอี้ทำพระทนต์ และสิ่งอุปกรณ์ทางทันตกรรม ณ วังไกลกังวล เป็นประจำทุกเดือน ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองแพทย์หลวงวังสวนจิตรลดา รวมทั้งจัเดตรียมแผนการให้บริการทันตกรรม แก่ประชาชน ณ คลินิกทันตกรรม โครงการทันตกรรมพระราชทาน วังไกลกังวล เมื่อได้รับการร้องขอจากแพทย์หลวงวันสวนจิตรลดาอีกด้วย