Activities

การแนะแนว นักศึกษาทันตแพทย์ปี 6 ม.สงขลานครินทร์

รอง ผอ.กทพ.พบ.ร่วมกิจกรรมแนะแนว นศ.ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 21 ก.ย.54

พ.อ.ฤทธิกร  การะเวก รองผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เดินทางไปเป็นวิทยากร โครงการแนะนำนักศึกษาทันตแพทย์เลือกสังกัด แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 54 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆเข้าร่วมแนะนำและตอบข้อซักถามต่างๆ โดยภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทันตแพทย์กองทัพบก ในชื่อ "Proud to be an Army Dentist" ซึ่งนอกนี้ยังมีทันตแพทย์กองทัพบกที่ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมลักษณะดังกล่าว ในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ