Anouncement

การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากกำลังพลทบ. ประจำปี 2559

รายละเอียดการดำเนินการ

เกี่ยวกับโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ. ประจำปี 2559

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองเรื่องควบคู่กัน คือ

เรื่องแรกคือการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากกำลังพล ทบ. ตามนโยบายจก.พบ. มีเป้าหมายเพื่อให้ผลลัพธ์คือข้อมูลสุขภาพช่องปาก กำลังพลทบ. ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักสถิติ

จากการศึกษา การสำรวจสภาวะช่องปาก ที่มีการดำเนินการ ในระดับประเทศ ให้การสำรวจเชิงรุก สุ่มตัวอย่างทั้งพื้นที่ และจำนวนประชากร มีการเดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจ มีรายละเอียดการตรวจมาก และใช้งบประมาณสูง  พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมที่จะนำวิธีการดังกล่าวมาใช้

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ที่เรื่องหนึ่ง คือการส่งเสริมสุขภาพช่องการแก่กำลังพลทบ. มีเป้าหมายเพื่อให้ กำลังทบ. ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติ และได้รับการนัดหมายในกรณีที่มีการรักษา ซึ่งควรดำเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่กำลังพลทบ. ให้มากที่สุด

จากการประเมิน การดำเนินการส่งเสริมในลักษณะที่เป็นโครงการเดี่ยวๆมักไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยเท่าที่ควร กำลังพลทบ.มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและระยะทางในกรณีที่หน่วยอยู่ห่างไกล และยังขาดความสนใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก

ดังนั้นแนวคิดของ กทพ.พบ.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งสองข้อ คือการบูรณาการการสำรวจและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เข้ากับการตรวจร่างกายประจำปี ซึ่งหลายหน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดย กทพ.พบ. ได้ออกแบบการตรวจซึ่งใช้เวลารายละไม่เกิน 2 นาที  แบบบันทึก แบบรายงาน  จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามหลักสถิติ เพื่อให้รพ.ทบ.ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดย กทพ.พบ. ได้ชี้แจงผอ.รพ.ทบ. ในการประชุมผบ.หน่วยสายแพทย์ ถึงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการ ที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจร่างกายประจำปี  ในแง่ของค่าใช้จ่ายมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำ สามารถเก็บค่าตรวจตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้รับการรักษาจากการนัดหมาย เป็นการเพิ่มรายได้ไปในตัว  และมีหนังสือแจ้งรพ.ทบ. เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการนี้

ทั้งนี้ กอง/แผนกทันตกรรม รพ.ทบ. ควรทดลองนำวิธีการ แบบบันทึก และแบบรายงานไปปฏิบัติ ในห้วง ก.ค.-ก.ย. 58เช่น การตรวจสภาวะสุขภาพกำลังพลภายในรพ.ทบ.  เช่นเดียวกับโครงการของคลินิกทันตกรรม สถานพยาบาลพบ. ที่ดำเนินการกับกำลังพลบก.พบ.ตามนโยบายจก.พบ. โดยจะมีการประชุมผู้แทนรพ.ทบ.เพื่อหารือถึงการดำเนินการตามโครงการในวันที่ 21 ก.ย. 58 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ทันตแพทย์จากรพ.ทบ.เดินทางมาร่วมการประชุมทันตแพทย์นานาชาติ 2015

ผลที่ได้รับ ในแง่การสำรวจสภาวะสุขภาพของปาก ตามแบบสำรวจ คือระดับสภาวะสุขภาพช่องปากกำลังพล ทบ. ที่ได้มีการกำหนดไว้และใช้ในการตรวจสุขภาพช่องปากครั้งก่อนๆ อ้างอิงตามเกณฑ์ของ USA โดยกำหนดไว้ 4 ระดับ คือ
1) สุขภาพช่องปากดี
2) จำเป็นต้องรับแนะนำเพิ่มเติม
3) จำเป็นต้องได้รับการรักษาภายใน 12 เดือน
4) จำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน

ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดและกำหนดเป้าหมายการดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ การลดจำนวนกำลังพลที่มีระดับสภาวะสุขภาพช่องปาก 3 และ  4 ลง นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบกับการสำรวจระดัประเทศได้ เช่น ร้อยละกำลังพลที่มีโรคฟันผุ ร้อยละกำลังพลที่มีโรคเหงือกอักเสบและปริทันต์ ร้อยละกำลังพลที่มีความต้องการใส่ฟัน เป้นต้น ข้อมูลดังกล่าวยังจะนำไปใช้ในการวางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผลในแง่การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก คือกำลังพลที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เพิ่มเติมอย่างครอบคลุม 

ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ
แบบบันทึกการตรวจ
แบบบันทึก รายละเอียดการจัดกลุ่มและระดับสภาวะสุขภาพช่องปาก (ไฟล์ excel )
คำแนะนำการใช้งานแบบบันทึกและแบบรายงานสภาวะสุขภาพช่องปาก
วิดีโอสาธิตการตรวจ (YouTube)
จำนวนกลุ่มตัวอย่างรายรพ.ทบ.
แบบรายงานรายหน่วย (ไฟล์ excel พร้อมสูตรคำนวณ)
แบบรายงานรวม ส่งกทพ.พบ. (ไฟล์ excel พร้อมสูตรคำนวณ)
รวมทุกไฟล์