Anouncement

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2559

กทพ.พบ.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ กทพ.พบ. ประจำปี 2559

กทพ.พบ.ขอความกรุณาในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ กทพ.พบ. ประจำปี 2559 โดยสามารถส่งแบบประเมินได้โดยตรง ณ กทพ.พบ.ชั้น 3 บก.พบ., โทรสาร 02 354 4437 หรือ อีเมล์ armydent@hotmail.com  ทั้งนี้ กทพ.พบ.จะนำผลการสำรวจมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ขอขอบพระคุณ

ดาวน์โหลดแบบประเมิน จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ
รพ.ทบ.
นขต.บก.พบ.