What's On

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 1/60

อังคาร 13 ธันวาคม 2559 เวลา 1300 ห้องประชุม พบ. ชั้น 3

วาระการประชุม
วาระที่1 ประธานกล่าวเปิดการประชุม
วาระที่2 ชี้แจงการแต่งตั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
วาระที่3 พิจารณาแนวทางการศึกษาต่อ ทันตแพทย์ พบ.
วาระที่4 พิจารณาแนวทางการจัดส.ทันตกรรม ปฏิบัติงาน ศพบ.จชต.
วาระที่5 เรื่องอื่นๆ