What's On

การสัมมนา การปรับปรุงกระบวนการ และกำหนดผลัพธ์ บริการทันตกรรม รพ.ทบ.

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จว.ราชบุรี

เอกสารการสัมมนา
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
0630   ลงทะเบียน
0700   ออกเดินทาง
0900   พิธีเปิดการสัมมนา
0915   การบรรยาย การปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
0945   การนำเสนอ ตัวอย่างการเทียบสมรรถนะงานทันตกรรม รพ.ทบ.
1000   อาหารว่าง
1015   การบรรยายการวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการ โดยใช้ SIPOC Model
1030   การสัมมนากลุ่มย่อย การกำหนดตัวชี้วัดในการเทียบสมรรถนะ
            กลุ่ม 1 รพ.ทบ. ขนาด 30เตียง
            กลุ่ม 2A และ 2Bรพ.ทบ. ขนาด 60-90 เตียง
            กลุ่ม 3รพ.ทบ. ขนาด 150-400 เตียง
            กลุ่ม 4รพ.รร.6 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ตำรวจ
1200   อาหารกลางวัน
1300   การนำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย
1430   การใช้งานระบบ Armydent Warroom เพื่อการเทียบสมรรถนะ
1500   อาหารว่าง เข้าที่พัก
1600   ทัศนศึกษา โบสถ์คริสต์100ปี ค่ายบางกุ้ง วัดบางแคน้อย
1830   งานเลี้ยงสังสรรค์ Dinner@Damnoen
 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
0530   ทัศนศึกษา ตลาดร่มหุบ
0700   อาหารเช้า ทัศนศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
0900   เช็คเอาท์ ลงทะเบียน
0930   การนำเสนอ มาตรฐาน HA 2560 (ทันตกรรม)  
1000   การนำเสนอ มาตรฐาน TDCA
1030   การนำเสนอ มาตรฐาน รพ.ทบ. (ทันตกรรม) (อาหารว่างในห้องสัมมนา)
1100   การนำเสนอ การสนับสนุนงานทันตกรรมสนาม
1130   การนำเสนอ แนวทางการปรับย้าย/ศึกษาต่อ ทันตแพทย์ ทบ.
(1030-1200 การหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดย ผู้แทน ทบ. ทร. ทอ. ตร.)
1200   ปิดการสัมมนา อาหารกลางวัน
1300   ออกเดินทางกลับ
1530   ถึง บก.พบ.

ห้องสัมมนา : ห้องบัวสวรรค์
ห้องประชุมผู้แทน ทบ. ทร. ทอ. ตร. (17 ก.พ.) : ห้องประดู่แดง
ห้องรับประทานอาหาร จัดเลี้ยง : ห้องพิกุลรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา

 

 

ลำดับ โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
  ทัพภาค 1    
1 รพ.อ.ป.ร. พ.อ.พิพัฒ  เกษแม่นกิจ
2 รพ.รร.จปร. ไม่เข้าร่วม  
3 รพ.ค่ายธนะรัชต์ พ.อ.ธนกฤต   นพคุณวิจัย
4 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร.ท.หญิง กมนพร   บุณยฤทธิ์
5 รพ.ค่ายนวมินทราชินี ร.อ.ยุทธนันทน์ วิยาภรณ์
6 รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.อ.หญิง สาลินี  จุลศรีไกวัล
7 รพ.ค่ายภาณุรังษี ร.ต.ชัยพร ขยายวงศ์
8 รพ.ค่ายอดิศร พ.ท.หญิง ชินสุมน   วงษ์มาก
9 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ ร.ต.หญิง มาศจุฑา ศิริวัฒน์
10 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ร.ท.หญิง อังศุภร   จรัสภิญโญ


   

 

 

ลำดับ โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
  ทัพภาค 2    
11 รพ.ค่ายสุรนารี พ.อ.(พ)หญิง ดวงพร   พรสุขสว่าง    
12 พ.อ.หญิง น้องนุช   จันทร์มาลา
13 รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ พ.อ.หญิง ประถมา ธีรเนตร
14 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ไม่เข้าร่วม  
15   รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ร.อ.อำพล   วายทองคำ
16 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ไม่เข้าร่วม  
17 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ ไม่เข้าร่วม  
18 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหาฯ พ.ต.กันตภณ สุขประเสริฐ
19 รพ.ค่ายศรีสองรัก ร.ท.ปฐมรัช  วรรณสิทธิ์
20   รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  ร.ต.หญิง ปวริศา   โอภาส
21 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ไม่มีทันตแพทย์  


   

ลำดับ โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
  ทัพภาค 3     
22   รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร  ร.อ.ฉัตรชัย  ภักดีอภินันท์
23 รพ.ค่ายจิรประวัติ พ.อ.อนุชา ศรีชาติ
24 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี พ.อ.หญิง หนึ่งฤทัย  มหายศนันท์   
25 รพ.ค่ายกาวิละ รอ.หญิงฦๅชุภรณ์  มั่นศุข
26 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ไม่เข้าร่วม  
27 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร.ต.วัชรพล   ทิพย์สงเคราะห์
28 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิก ไม่เข้าร่วม  
29 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ร.ท.หญิง ประกายดาว   ศรีเงิน
30   รพ.ค่ายวชิรปราการ  ร.อ.สุทธิรัตน์ อนันต์รัตนสกุล
31 รพ.ค่ายเม็งราย ร.ต.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล

 

ลำดับ โรงพยาบาล ยศ-ชื่อ-สกุล
  ทัพภาค 4    
32 รพ.ค่ายวชิราวุธ ร.ท.ปิยวุฒิ                      เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
33 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ร.ต.หญิง กุลนันท์ หนูแก้ว
34 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร.ท.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ
35 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร.ต.ธชาธร  รอดเชื้อ
36 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ร.ต.พุฒินันท์   จันทร์คีรี
37 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ต.ฐนกร   ตั้งวงศ์วราชัย

 

 

ลำดับ หน่วย ยศ-ชื่อ-สกุล
38 รพ.ตร. พ.ต.อ.หญิง วสุ  เทพชาตรี
39 รพ.ตร. พ.ต.อ.หญิง บุณฑริกา  สุวรรณเวโช
40 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า น.อ.หญิง น้ำเพชร  จินตณวิชญ์ รน.
41 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า น.อ.หญิง พิมพ์โพธ  สุทธิวรรณ รน.
42 ทอ.
น.อ.หญิง ปริยกมล  ถาวรนันท์

น.ท.หญิง พนาวัลย์  กระแสตานนท์

 


รายละเอียดโครงการ    
เว็บไซต์ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท Link   

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการสัมมนาการเทียบสมรรถนะหน่วยสายแพทย์ จัดโดย  สพร.พบ.  16 - 17 ธ.ค.58
พรีเซนเตชั่น องค์กรชั้นนำกับการเทียบสมรรถนะ (วิทยากรบริษัท ปตท.สผ.)
พรีเซนเตชั่น การเทียบสมรรถนะ(ฺBechmarking)  (พ.อ.ประกิจจ์ แสงสว่าง สพร.พบ.)
รายละเอียดตัวชี้วัด โครงการเทียบสมรรถนะรพ.ทบ. 150-200 เตียง
ตัวอย่างการนำเสนอ Best Practice รพ.ค่ายสุรสีห์ 
กรณีศึกษา  : การเทียบสมรรถนะ ของบริษัทซีร็อกซ์ (Eng)  


1. การบรรยาย Benchmarking (พ.อ.ฤทธิกร   การะเวก)
2. การบรรยาย Best Practice รพ. 150 เตียง (พ.อ.ธนกฤต   นพคุณวิจัย)
3. การบรรยาย Best Practice รพ. ต่ำกว่า 150 เตียง (ร.ท.ธนพัฒน์   สุนาถวนิชย์กุล)
4. SIPOC Table
5. KPI Template
6. คำแนะนำการใช้งาน Armydent Warroom
7. HA for Dental (พ.อ.ธนกฤต   นพคุณวิจัย)
8. TDCA (ร.ท.ธนศักดิ์    ถัมภ์บรรทุ)
9. มาตรฐาน AHS ทันตกรรม (ร.อ.หญิง ธัญพร    พงษ์ขจรกิจการ)


ลิ้งค์การบรรยาย
การเทียบสมรรถนะ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ช่วงที่1  ช่วงที่2  ช่วงที่3