Anouncement

เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ประจำปี 2560

เลื่อนจากวันที่ 20 ธ.ค. 59 เป็น 22 ธ.ค.59 ให้มารับฟังคำชี้แจงจาก กองทันตแพทย์ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม กองกำลังพลกรมแพทย์ทหารบก ชั้น 2

วันที่ 22 ธ.ค.59
0800 ให้มารายงานตัวเพื่อฟังคำชี้แจงจาก กองทันตแพทย์ ณ ห้องประชุม กองกำลังพลกรมแพทย์ทหารบก ชั้น 2 
0830  เตรียมเอกสาร
0900  สอบสัมภาษณ์ เวลา ณ ห้องประชุม พบ.ชั้น 2