What's On

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.

วันอังคาร 8 พ.ย. 59 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กทพ.พบ. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. วันอังคารที่ 8 พ.ย. 59 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กทม.