What's On

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร.

พฤษภาคม 2560 (พร้อมการประชุม ผบ.หน่วยสายแพทย์ ประจำ พ.ค.60)

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร.

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ลำดับ หน่วย ผบ.พัน.สร./ผู้แทน ส.ทันตกรรม
1 พัน.สร.1

พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์

1.จ.ส.อ.สงัด พุ่มกล่ำ
2.จ.ส.อ.อัคคกิตติ์ ประโรกิจจักร์
2 พัน.สร.2 พ.ท.วีรเดช  วรรณศิลป์ 1. จ.ส.อ. อานนท์ เซียงหนู
3 พัน.สร.3    
4 พัน.สร.4 พ.ท.รัฐพงศ์ เพ็ชรสังข์ 1.จ.ส.อ.วิสุทธิ์ เปี้ยเหมย 
2.จ.ส.อ.ปิยะพล สระศรีสม 
5 พัน.สร.5 พ.ท.โกสินทร์  ชัยชำนาญ  
ุ6 พัน.สร.6 พ.ท.วรยศ  บุญศิริ   1.จ.ส.ต.สมเดช  บุญโกมุด
7 พัน.สร.8 พ.ท.นิธิไชย.  บุญไชย

1.จ.ส.อ.วสันต์.  ขันโสม     2.ส.ต.ศิริวัฒน์.  จันทร์แก้ว

8 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 พ.ต. วรวุฒิ นิติพจนานนท์ 1.จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สังข์สอน
2.จ.ส.อ. เชิญ สิ้วนัด
3.จ.ส.ท. นพดล  อินเตชะ
9 พัน.สร.13 พ.ท.เนาวพงษ์ พงษ์เจริญชัย 1.จ.ส.อ.จิระศักดิ์ สระบัวทอง
10 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 พ.ท.สุขสถิตย์ เงินทองกระจ่าง 1.ส.อ.วิศรุต ราชเนตร
11 พัน.สร.22 บชร.2 พ.อ.นพสิทธิ์  พงศ์วราพิศาล 1. จ.ส.อ.ธรรมนูญ  ศรีศักดิ์นอก
12 พัน.สร.23 บชน.3 พ.อ.เอกพล พิพัฒน์คุโนปการ  

กำหนดการ

0830  พิธีเปิดการสัมมนา โดย รอง จก.พบ.(1)  ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2

การสัมมนาภาคเช้า

สถานที่ : บก./ห้องประชุม กทพ.พบ. ชั้น 3 บก.พบ.

ผู้สัมมนา : ส.ทันตกรรม พัน.สร.

0900 ตอบแบบสอบถาม

0910 แนะนำ/ฝึกปฏิบัติ การใช้งานระบบ e-Learning กทพ.พบ. กทพ.พบ. 

1015 อาหารว่าง

1030 แนะนำ/ฝึกปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบวอร์รูม

1130 แนะนำการ ป/บ เก้าอี้ทันตกรรมสนามทางยุทธวิธี

1200 อาหารกลางวัน

การสัมมนาภาคบ่าย

สถานที่ : ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 

ผู้สัมมนา : ฝ่ายอำนวยการ พบ., ผบ.พัน.สร., ส.ทันตกรรม พัน.สร.

1300 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร. สรุปผลการสัมมนาภาคเช้า

1315 ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการให้บริการทันตกรรม พัน.สร.

1415 สรุป ปิดการสัมมนา

1430 อาหารว่าง

อนุมัติจก.พบ. (ดาวน์โหลด)

เอกสารการสัมมนา (ดาวน์โหลด)