Activities

กิจกรรม Checkpoint 2560

กทพ.พบ.จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (Checkpoint 2560) (3 เม.ย.2560 )

กทพ.พบ. จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำวงรอบ 6 เดือน (Checkpoint) ตามแผนปฏิบัติราชการ กทพ.พบ. ประจำปี 2560 และตัวชี้วัดระดับบุคคลของกำลังพลทุกนาย เพื่อรายงานความคืบหน้า และปัญหาข้อขัดข้อง ในการนี้ได้มอบรางวัลแก่กำลังพลที่มีการติดตามตัวชี้วัดบุคคลของตนเองเป็นอย่างดี ระดับนายทหารชั้นประทวน ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาระบบราชการกรมแพทย์ทหารบก