Activities

ทำบุญตักบาตรสรงน้ำ ประเพณีสงกรานต์

กำลังพล กทพ.พบ. ร่วมทำบุญตักบาตรสรงน้ำ ประเพณีสงกรานต์ ( 12 เม.ย.60 )

พันเอกหญิง จอมขวัญ  แสงบัวแก้ว  ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก นำกำลังพล กทพ.พบ. ร่วมประเพณีสงกรานต์ทำบุญตักบาตรสรงน้ำ วันที่ 12 เม.ย. 60 ณ หน้าอาคาร บก.พบ.