Activities

สัมมนาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน สร.

กทพ.พบ.จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร. ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 (15 พ.ค.60)

พล.ต.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ รอง จก.พบ.(1) เป็นประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน สร. เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ณ บก.พบ. การสัมมนาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถฯ อย่างเป็นรูปธรรมสามารถติดตามและประเมิณผลได้ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมของ ส.ทันตกรรม และ สป.ทันตกรรม