What's On

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

กทพ.พบ.ได้รับอนุมัติจาก จก.พบ. ให้จัดตั้ง ทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. เพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามงานทันตกรรมของหน่วยสายแพทย์ในแต่ละพื้นที่และสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ พญ.ทภ. โดยได้จัดประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคาร ที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 1300-1530 ณ ห้องประชุม กทพ.พบ. โดยมี ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในการประชุมฯ