Activities

ประชุมหารือผลกระทบหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของทันตแพทย์ รพ.ทบ.

ประชุมหารือผลกระทบหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของทันตแพทย์ รพ.ทบ.(13 ก.ค. 60)

ประชุมหารือผลกระทบหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของทันตแพทย์ รพ.ทบ. โดยมี พล.ต.วิสุทธิ์   ศรีจันทราพันธุ์ รอง จก.พบ. (1) เป็นประธาน