Activities

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทหารกองประจำการ สังกัดกรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2560

26 กรกฎาคม 2560 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมแพทย์ทหารบก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ ทหารกองประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก โดยมี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดฟันผุ ฟันคุด และปัญหาทางทันตกรรมอื่นๆ ทั้งมี้มี การตรวจฟัน และสอนทันตสุขศึกษา ได้แก่ การสอนแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน ให้แก่ ทหารกองประจำการ เพื่อให้กำลังพลทหารกองประจำการ มีสุขภาพช่องปากที่ดี