Activities

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาบริการทางทันตกรรมหน่วยแพทย์ ทหารบกฯ

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม กทพ.พบ.ได้จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาบริการทันตกรรมหน่วยแพทย์ ทหารบก ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2560-2564 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จว.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม กทพ.พบ.ได้จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาบริการทันตกรรมหน่วยแพทย์ ทหารบก ตามกรอบยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก พุทธศักราช 2560-2564 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 ท่านที่ปรึกษา จก.พบ. เป็นประธานในพิธี