What's On

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ม.ค. 61

วันที่ 9-10 ม.ค.(สห.ทบ),วันที่ 11-12 ม.ค.(สห.ทบ.),วันที่ 16-19 ม.ค.(กบร.กชพ.พธ.ทบ.),วันที่ 23-24 ม.ค. (พธ.ทบ.กองผลิตคลัง9),วันที่ 30-31 ม.ค. - 1 ก.พ. (กฌป.สก.ทบ.)

วันที่ 9-10 ม.ค.(สห.ทบ),วันที่ 11-12 ม.ค.(สห.ทบ.),วันที่ 16-19 ม.ค.(กบร.กชพ.พธ.ทบ.),วันที่ 23-24 ม.ค. (พธ.ทบ.กองผลิตคลัง9),วันที่ 30-31 ม.ค. - 1 ก.พ. (กฌป.สก.ทบ.)