Activities

พีธีประดับยศนายทหารประทวน

19 ม.ค.61 ในวันที่ เวลา 0900 กทพ.พบ. ได้จัดพิธีประดับยศนายทหารประทวน ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์ โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธี

19 ม.ค.61 ในวันที่  เวลา 0900 กทพ.พบ. ได้จัดพิธีประดับยศนายทหารประทวน ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์ โดยมี พ.อ.หญิง จอมขวัญ   สงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. เป็นประธานในพิธี