Activities

กทพ.มุ่งเพิ่มสมรรถนะทันตแพทย์ ทบ. ทำงานนิติทันตวิทยา

ในขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ ทันตแพทย์ กองทัพบกจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร??

   ในปัจจุบัน มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่า ฟันเป็นอวัยวะที่บ่งบอกอายุได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้มากที่สุดอย่างหนึ่ง ทันตแพทย์ตัวเล็กๆหนึ่งคนที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความรู้ จึงเป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาสำคัญระดับสากลอย่างเรื่องการค้ามนุษย์ได้ ด้วยความตระหนักในศักยภาพด้งกล่าว กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกจึงสนับสนุนให้กำลังพลได้เพิ่มสมรรถนะทางด้านนิติทันตวิทยา

   โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่าน พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. นำทีมทันตแพทย์ ทบ.เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานด้านนิติทันตวิทยา ณ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศกว่า 60 คน

   พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม หนึ่งในผู้เข้าประชุมได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องฟันที่เราคุ้นเคยจะสามารถเชื่อมโยงกับสังคมในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ ความรู้ที่ได้นอกจากช่วยเปิดโลกแล้ว ยังทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราทันตแพทย์มีคุณค่ามากขึ้นในการดูแลความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม”

   พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. ได้กล่าวถึงการประชุมและงานที่กองทันตแพทย์กำลังจะทำว่า

  “ทางกองทันตแพทย์เอง กำลังจะเสนอโครงการจัดตั้งทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยหลักฐานทางทันตกรรม โดยมีแผนจะให้ทันตแพทย์ กองทัพบก เป็นทีมสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทันตแพทย์จากรพ.ตำรวจในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการระบุอายุเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ในอนาคตไม่ไกล จะจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะดังกล่าวให้แก่ทันตแพทย์ รวมถึงมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ เราเชื่อมั่นว่า เมื่อเกิดเหตุที่ต้องการความสามารถของทันตแพทย์ ทันตแพทย์กองทัพบกจะเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมในการดูแลประชาชน”