Activities

กทพ.พบ. จัดการรวมแถวชี้แจงกำลังพล เรื่องเน้นย้ำการประพฤติ ปฏิบัติตน ของกำลังพล

กทพ.พบ. จัดการรวมแถวเพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตนของกำลังพล กทพ.พบ.

ตาม หนังสือ กทพ.พบ. ที่ 0466.15/พ ลง 21 พ.ค. 61

เรื่อง ขออนุญาติรวมแถวชี้แจงกำลังพล กทพ.พบ.

เพื่อให้เป็นไปตามที่ ทบ. ออกวิทยุราชการเน้นย้ำการปฏิบัติโดยให้ผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำ กวดขันและกำกับดูแลการรักษาะเบียบวินัย และการปฏิบัติตยเพื่อไม่ให้เกิดความประพฤติและพฤติกรรมไม่เหมาะสม การกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ ทบ. เสื่อมเสีย