ศพม. ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

รพ.รร.6 รพ.พระมงกุฏเกล้า

วพม. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วพบ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สพธ. สถาบันพยาธิวิทยา

สวพท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

รพ.อ.ป.ร. โรงพยาบาลอานันทมหิดล

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร.

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ทอ.

รพ.ตำรวจ ตร.

พญ.ทภ.1 แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 1

พญ.ทภ.2 แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 2

พญ.ทภ.3 แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 3

พญ.ทภ.4 แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4

รพ.ค่ายจักรพงษ์ รพ.ค่ายจักรพงษ์

รพ.ค่ายสุรสีห์ รพ.ค่ายสุรสีห์

รพ.ค่ายอดิศร รพ.ค่ายอดิศร

รพ.ค่ายภาณุรังษี รพ.ค่ายภาณุรังษี

รพ.ค่ายนวมินทราชินี รพ.ค่ายนวมินทราชินี

รพ.ค่ายสุรสิงหนาท รพ.ค่ายสุรสิงหนาท

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

รพ.รร.จปร. รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รพ.ค่ายธนะรัชต์ รพ.ค่ายธนะรัชต์

รพ.ค่ายสุรนารี รพ.ค่ายสุรนารี

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร รพ.ค่ายศรีพัชรินทร

รพ.ค่ายศรีสองรัก รพ.ค่ายศรีสองรัก

รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

รพ.ค่ายจิรประวัติ รพ.ค่ายจิรประวัติ

รพ.ค่ายกาวิละ รพ.ค่ายกาวิละ

รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

รพ.ค่ายสุริยพงษ์ รพ.ค่ายสุริยพงษ์

รพ.ค่ายวชิรปราการ รพ.ค่ายวชิรปราการ

รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

รพ.ค่ายวชิราวุธ รพ.ค่ายวชิราวุธ

รพ.ค่ายเสนาณรงค์ รพ.ค่ายเสนาณรงค์

รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ศพบ.จชต. ศพบ.จชต.กอรมน.ภาค 4 สน.

พัน.สร.1

พัน.สร.2

พัน.สร.3

พัน.สร.4

พัน.สร.5

พัน.สร.6

พัน.สร.8

พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9

พัน.สร.13

พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15

พัน.สร.22 บชร.2

พัน.สร.23 บชร.3

ศรีสุดา จ.ส.อ.หญิง ศรีสุดา ราตรี

กิตติพจน์ ร.ต.กิตติพจน์ วิภาตนาวิน

ธนศักดิ์ ร.ท.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

พฤฒิชัย พ.อ.พฤฒิชัย บุริยเมธากุล รอง ผอ.กทพ.พบ.

กทพ.พบ. กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

จอมขวัญ พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ.

ฤทธิกร พ.อ.ฤทธิกร การะเวก รอง ผอ.กทพ.พบ.

พรชนก พ.อ.หญิง พรชนก สัตตพงศ์ นปก.พบ.ชรก.กทพ.พบ.

อุสา พ.ท.หญิง อุสา สัจจปาละ หน. พบ.

เบญจวรรณ พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม หน.พบ.

กันติญารัชญ์ พ.ท.หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์ ชรก.กทพ.พบ.

ชินสุมน พ.ท.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก ชรก.กทพ.พบ.

วงศ์รักษ์ พ.ท.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ

อนันต์ พ.ต. อนันต์ ล่าบ้านหลวง หน.ชุด พบ.

ธัญพร ร.ท.หญิง ธัญพร พงษ์ขจรกิจการ ประจำแผนก พบ

กิตติศักดิ์ ร.ต. กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร นายทหารชำนาญงาน

วาสนา ร.ต.หญิง วาสนา กงแจ ประจำแผนก พบ.