ระบบติดตามการปฎิบัติงานของ ตัวชี้วัด กทพ. พบ. [ รอบ 6 เดือน พ.ศ. ]