ระบบติดตามการปฎิบัติงานของ ตัวชี้วัด กทพ. พบ. [ รอบ 9 เดือน พ.ศ. ]