รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ขวัญจิต บุญประเสริฐ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ขวัญจิต บุญประเสริฐ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง บุตรี ปรีชาวิบูลย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง บุตรี ปรีชาวิบูลย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.สุรเดช วรดิถี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.สุรเดช วรดิถี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ปวริศา ยวงสุวรรณ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง วิภาพร หิรัญสุทธิกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง จงกลวรรณ ตันโตทัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง จงกลวรรณ ตันโตทัย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
2 มกราคม 2497 อายุ 59 ปี
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมทั่วไป (super GP.)

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)ธีระ รัตนศักดิ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ธีระ รัตนศักดิ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
93055
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4] แสดงหน้าละ 15 รายการ