รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ต.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง วิภาสินี พัวประดิษฐ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมบดเคี้ยว

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
20 เมษายน 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงปนัดดา สุขปรีดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงปนัดดา สุขปรีดี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)สุเมธ เจียมศรีมงคล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)สุเมธ เจียมศรีมงคล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
26 กันยายน 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.กมลศักดิ์ จิรรัตน์โชติกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.กมลศักดิ์ จิรรัตน์โชติกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรีชากร วีระประวัติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรีชากร วีระประวัติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง มธุกานต์ เกตุรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง มธุกานต์ เกตุรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พิมพ์นลิน ภารัญนิตย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พิมพ์นลิน ภารัญนิตย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.บัณฑิต เจริญบัณฑิต [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.บัณฑิต เจริญบัณฑิต
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)ธีระ รักธรรม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ธีระ รักธรรม
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สรนีย์ วงษ์อำนวย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สรนีย์ วงษ์อำนวย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4] แสดงหน้าละ 15 รายการ