รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.หญิง น้องนุช จันทร์มาลา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง น้องนุช จันทร์มาลา
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ดวงพร พรสุขสว่าง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ดวงพร พรสุขสว่าง
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สุธาสินี โอวาทวงษ์
รพ.ค่ายสุรนารี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรนารี 211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.วรรณเกียรติ เข็มพิมาย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วรรณเกียรติ เข็มพิมาย
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุพ่วง พวงกระโทก
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0834616433

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เดชวิชัย มูลศรีสุข
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0833661069

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.นิคม บุญวาสนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นิคม บุญวาสนา
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุนทร คำหอม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุนทร คำหอม
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
23330

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.วิชา กิมาวะหา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วิชา กิมาวะหา
รพ.ค่ายสุรนารี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0856320342

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางนฤมล วงศ์ไชย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางนฤมล วงศ์ไชย
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0895196297

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวอรวรรณ เฉยฉิว
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0858601531

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวเบญจพร ชาญหมื่นไวย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวเบญจพร ชาญหมื่นไวย์
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0898491807

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางวาสนา นราจันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางวาสนา นราจันทร์
รพ.ค่ายสุรนารี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0899498985

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางกมลมวรรณ ปรางค์นอก
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0811861170

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

นางปราณี ดำรงกิจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางปราณี ดำรงกิจ
รพ.ค่ายสุรนารี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
211 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม
เมือง
นครราชสีมา
30000
0881119756

สังกัด : รพ.ค่ายสุรนารี
ตำแหน่ง : เสมียน

ไปหน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 15 รายการ