รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.อ.พฤษพงศ์ สุขพฤกษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.พฤษพงศ์ สุขพฤกษ์
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ดวงใจ จูบาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ดวงใจ จูบาง
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
10 พฤศจิกายน 2523 อายุ 32 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)เสริมบัติ ร่มเย็น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)เสริมบัติ ร่มเย็น
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
23 มีนาคม 2501 อายุ 54 ปี
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง อนงค์นารถ สุริย์จามร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง อนงค์นารถ สุริย์จามร
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
20 พฤศจิกายน 2509 อายุ 46 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0860368554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง อุมาวดี ชมแขไข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง อุมาวดี ชมแขไข
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
11 ตุลาคม 2518 อายุ 37 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.ณัททกฤช บุตรงามดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.ณัททกฤช บุตรงามดี
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
22 มกราคม 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
รพ.อานันทมหิดล 38088 ต.เขาสามยอด อ.เมือง
เมือง
ลพบุรี
10500
38090
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
30 พฤษภาคม 2505 อายุ 50 ปี
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ศรียุดา หลายวัฒนไพศาล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ศรียุดา หลายวัฒนไพศาล
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
29 มกราคม 2515 อายุ 40 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ฉลาด ทองน้อย
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0895070442

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธนาธาร เงินมูล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธนาธาร เงินมูล
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0817445938

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สมพร แท่นทอง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สมพร แท่นทอง
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0892073854

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.ศราวุฒิ ขอดภูเขียว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.ศราวุฒิ ขอดภูเขียว
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0890806838

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ เฮงประดิษฐ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ เฮงประดิษฐ์
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38088

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ศักดิ์เดช เสนาพันธุ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ศักดิ์เดช เสนาพันธุ์
รพ.อานันทมหิดล
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0818258694

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1][2][3] แสดงหน้าละ 15 รายการ