รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.อ.หญิง สุมาลี เกียรติธนาพร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง สุมาลี เกียรติธนาพร
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
042-711681

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ชุม อรรคบาล
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สมุทรสาคร
47000
0872209009

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สมรชัย บุญนาง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สมรชัย บุญนาง
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0868637535

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.หญิง วิลัยพร สอนสุทธิ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.หญิง วิลัยพร สอนสุทธิ์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
หญิง
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0817490049

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

นางสาวพิมพร ภูมิโคกรักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวพิมพร ภูมิโคกรักษ์
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
0831446234

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ