รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ต.หญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ทิพยา วรเชษฐบัญชา
รพ.ค่ายจิรประวัติ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
63000
056-325120
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง รจนา นะ ลำเลียง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง รจนา นะ ลำเลียง
รพ.ค่ายจิรประวัติ
ทันตแพทย์
21 มีนาคม 2505 อายุ 50 ปี
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
056-325120
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ณรงคพรพล มัคเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ณรงคพรพล มัคเจริญ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0898390297

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ภพประพันทธ์ รอดพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ภพประพันทธ์ รอดพงษ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0813792813

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.บัญญัติ คงประจักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.บัญญัติ คงประจักษ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0874765686

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

นางมาลี หงษ์กระจ่าง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางมาลี หงษ์กระจ่าง
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0894394405

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางสุนทรี อินประสิทธิ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสุนทรี อินประสิทธิ์
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0817415165

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางศรีสุนทร คุ้มปรีดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางศรีสุนทร คุ้มปรีดี
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0897083656

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

นางจักรีรัตน์ เดชจบ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางจักรีรัตน์ เดชจบ
รพ.ค่ายจิรประวัติ
อื่นๆ
1 มกราคม อายุ
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
0812818495

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : อื่นๆ

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ