รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.จรูญ บุญธรรม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.จรูญ บุญธรรม
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง วิลาสินี ภาควิวรรธ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง วิลาสินี ภาควิวรรธ
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจัย
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)เดชา ใกล้ชิด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)เดชา ใกล้ชิด
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.อนันต์ ชมภูกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อนันต์ ชมภูกุล
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ