รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

จ.ส.อ.นิรันดร์ ผาแม่น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.นิรันดร์ ผาแม่น
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376
Men.321@hotmail.com

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สมเดช กันทา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สมเดช กันทา
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.วิสา เดชรุ่ง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.วิสา เดชรุ่ง
รพ.ค่ายวชิรปราการ
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
337 หมู่ 6 ต.ไม้งาม
เมือง
ตาก
63000
055-514376

สังกัด : รพ.ค่ายวชิรปราการ
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ