รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.หญิงกมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงกมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
หนิง
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
8 มิถุนายน 0 อายุ
หญิง
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.พิษณุ วงศ์สืบชาติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.พิษณุ วงศ์สืบชาติ
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
13 มกราคม 0 อายุ
ชาย
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
-
กรุงเทพมหานคร
10400
94453

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิง ระลุสาห์ วิไลวงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ทันตแพทย์หญิง ระลุสาห์ วิไลวงศ์
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
หญิง
วังสวนจิตรลดา
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ศิรประภา ศรีทองสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ศิรประภา ศรีทองสุข
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรค

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงปิยะรัตน์ อรุณากูร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงปิยะรัตน์ อรุณากูร
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 ตุลาคม 0 อายุ
หญิง
ประจำ นปก.ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริทันตวิทยา

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงวิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงวิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
27 มิถุนายน 0 อายุ
หญิง
ประจำ พบ. ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง ธีรวดี ทิพยานนท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ธีรวดี ทิพยานนท์
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรค

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิง พรรณรัตน์ มนต์ปราณีต [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ทันตแพทย์หญิง พรรณรัตน์ มนต์ปราณีต
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
หญิง
วังสวนจิตรลดา
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)ชลศักดิ์ เจียสกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ชลศักดิ์ เจียสกุล
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
สลก.ทบ.ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ