รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.ฉัฐพรรษ แจ่มสว่าง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ฉัฐพรรษ แจ่มสว่าง
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายภาณุรังษี 285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
53057

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายภาณุรังษี 285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
53057
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

จ.ส.อ.ไพฑูร จันทร์มโน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูร จันทร์มโน
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0877532667

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุญมีรอด
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0809944501

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.สุรชัย คชชา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.สุรชัย คชชา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม อายุ
ชาย
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0822929494

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.สักภบ เย็นจิตร
รพ.ค่ายภาณุรังษี
นายสิบพยาบาล
1 มกราคม อายุ
ชาย
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
ราชบุรี
70000
0841671939

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : นายสิบพยาบาล

นางสาวสุพรรณวดี เก้าลิ้ม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางสาวสุพรรณวดี เก้าลิ้ม
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0899192183

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

นางยุพา บู่สาลี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

นางยุพา บู่สาลี
รพ.ค่ายภาณุรังษี
เสมียน
1 มกราคม อายุ
หญิง
285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
0851740048

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : เสมียน

ไปหน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 15 รายการ