รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.ฤทธิกร การะเวก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ฤทธิกร การะเวก
โอ๊ต
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
24 ธันวาคม 2510 อายุ 44 ปี
ชาย
105/11 หมู่บ้านส.ภาณุรังษี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
บางกรวย
นนทบุรี
11130
0818501730
karaweg@hotmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมทั่วไป
Facebook:Rittikorn Karaweg / Twitter:@karaweg

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง พรชนก สัตตพงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง พรชนก สัตตพงศ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกฉัย ต.สามเสน
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ส.อ.เทวินทร์ วงศ์ดวง
วิน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
liverpool_w@hotmail.com

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

จ.ส.อ.ธานินทร์ สโรบล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.ธานินทร์ สโรบล
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายสิบทันตกรรม
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกอ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบทันตกรรม

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)
1 มกราคม 0 อายุ
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : นายทหารพยาบาล(ทันตกรรม)

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ช่วยพยาบาล
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

ไปหน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 15 รายการ