รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ทันตแพทย์
14 กุมภาพันธ์ 2519 อายุ 36 ปี
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง นนทิชา บรรพกาญจน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง นนทิชา บรรพกาญจน์
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
044-513503
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
22 มกราคม 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
รพ.อานันทมหิดล 38088 ต.เขาสามยอด อ.เมือง
เมือง
ลพบุรี
10500
38090
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ขวัญจิต บุญประเสริฐ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ขวัญจิต บุญประเสริฐ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก
รพ.ค่ายเสนารณงค์
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 191 ต.คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
44465

สังกัด : รพ.ค่ายเสนารณงค์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.บัณฑิต เจริญบัณฑิต [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.บัณฑิต เจริญบัณฑิต
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ธนกฤต นพคุณวิจัย
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)สุเมธ เจียมศรีมงคล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)สุเมธ เจียมศรีมงคล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
26 กันยายน 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.วีระยุทธ วงศ์จันทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.วีระยุทธ วงศ์จันทร์
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย
เมือง
ลำปาง
52000
053839305
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง นวลรัตน์ จิตตินันทน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.หญิง พิชารัตน์ เลขะชาติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.หญิง พิชารัตน์ เลขะชาติ
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
เมือง
เพชรบูรณ์
76000
056719237
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สรนีย์ วงษ์อำนวย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สรนีย์ วงษ์อำนวย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)เดชา ใกล้ชิด [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)เดชา ใกล้ชิด
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ