รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม
รพ.ค่ายอดิศร
ทันตแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
รพ.ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว
เมือง
สระบุรี
18000
64134
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายอดิศร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)เสริมบัติ ร่มเย็น [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)เสริมบัติ ร่มเย็น
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
23 มีนาคม 2501 อายุ 54 ปี
ชาย
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.ชำนาญ ส้มลิ้ม [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.ชำนาญ ส้มลิ้ม
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
ต.บ้านคลอง
เมือง
พิษณุโลก
65000
055-245070
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
28 มิถุนายน 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายภาณุรังษี 285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
53057
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกฉัย ต.สามเสน
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง สุภารัตน์ ธรรมรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง รจนา นะ ลำเลียง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง รจนา นะ ลำเลียง
รพ.ค่ายจิรประวัติ
ทันตแพทย์
21 มีนาคม 2505 อายุ 50 ปี
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
056-325120
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิง ระลุสาห์ วิไลวงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ทันตแพทย์หญิง ระลุสาห์ วิไลวงศ์
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
หญิง
วังสวนจิตรลดา
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง อนงค์นารถ สุริย์จามร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง อนงค์นารถ สุริย์จามร
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
20 พฤศจิกายน 2509 อายุ 46 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0860368554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ