รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิงพิชยาพร บุณยเกียรติ
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
28 มิถุนายน 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
รพ.ค่ายภาณุรังษี
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายภาณุรังษี 285/15 หมู่ 1 ต.โคกหม้อ
เมือง
ราชบุรี
70000
53057
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.ค่ายภาณุรังษี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกฉัย ต.สามเสน
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง รจนา นะ ลำเลียง [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง รจนา นะ ลำเลียง
รพ.ค่ายจิรประวัติ
ทันตแพทย์
21 มีนาคม 2505 อายุ 50 ปี
หญิง
161 หมู่ 1 ต.สครสวรรค์ออก
เมือง
นครสวรรค์
60000
056-325120
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.ค่ายจิรประวัติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิง ระลุสาห์ วิไลวงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ทันตแพทย์หญิง ระลุสาห์ วิไลวงศ์
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 00 อายุ
หญิง
วังสวนจิตรลดา
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10400

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง อนงค์นารถ สุริย์จามร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง อนงค์นารถ สุริย์จามร
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
20 พฤศจิกายน 2509 อายุ 46 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
0860368554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ศุทธิษา แต่บรรพกุล
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.วสวัตถิ์ มัชฌิมาทัศน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.วสวัตถิ์ มัชฌิมาทัศน์
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
ทันตแพทย์
16 พฤศจิกายน 2525 อายุ 30 ปี
ชาย
รพ.ค่ายสุรสีงหนาท ต.อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
สระแก้ว
25170
037226056
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังกัด : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.ณัททกฤช บุตรงามดี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.ณัททกฤช บุตรงามดี
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง อุมาวดี ชมแขไข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง อุมาวดี ชมแขไข
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
11 ตุลาคม 2518 อายุ 37 ปี
หญิง
35 หมู่ 6 รพ.ค่ายอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด
เมือง
ลพบุรี
15000
38090
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวชศาสตร์ช่องปาก

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
เลขที่ 8 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
023544437
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง นำสุข คงคาลัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง นำสุข คงคาลัย
รพ.ค่ายกาวิละ
ทันตแพทย์
19 มกราคม 2517 อายุ 38 ปี
หญิง
285 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ
เมือง
เชียงใหม่
50000
053-241644
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.ค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง จิรชณีย์ ใต้ธงชัย [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง จิรชณีย์ ใต้ธงชัย
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ