รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ พลนิวัฒน์วงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ พลนิวัฒน์วงศ์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง ศีจิต เลาหะคามิน
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ท.หญิง นภา สถิตศาสตร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.หญิง นภา สถิตศาสตร์
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.รร.จปร. ต.เขาชะโงก
เมือง
นครนายก
26000
62532

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิงปิยะรัตน์ อรุณากูร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิงปิยะรัตน์ อรุณากูร
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 ตุลาคม 0 อายุ
หญิง
ประจำ นปก.ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร
10400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริทันตวิทยา

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง ปณิดา อินนาจักร์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง ปณิดา อินนาจักร์
รพ.ค่ายวชิราวุธ
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
238 หมู่ 1 ต.ปากพูน
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-383250
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.ค่ายวชิราวุธ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.หญิง กฤติกา สุขะตุงคะ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.หญิง กฤติกา สุขะตุงคะ
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.บริบูรณ์ นาวาเจริญ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อุดมพงศ์ อติเวทิน
รพ.รร.จปร.
ทันตแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2515 อายุ 40 ปี
ชาย
รพ.รร.จปร. ต.เขาชะโงก
เมือง
นครนายก
26000
62532
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.รร.จปร.
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง ธีรวดี ทิพยานนท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ธีรวดี ทิพยานนท์
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
ทันตแพทย์ หน่วยตรวจโรค

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
193 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่
เมือง
ชุมพร
86190
077-511278

สังกัด : รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง บุตรี ปรีชาวิบูลย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง บุตรี ปรีชาวิบูลย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.อนันต์ ชมภูกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.อนันต์ ชมภูกุล
รพ.ค่ายธนะรัชต์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย
ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
77160
54439

สังกัด : รพ.ค่ายธนะรัชต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)วิรัช ตระการวิจิตร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)วิรัช ตระการวิจิตร
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
10400
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมประดิษฐ์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง พิมพ์นลิน ภารัญนิตย์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง พิมพ์นลิน ภารัญนิตย์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง สุมาลี เกียรติธนาพร [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง สุมาลี เกียรติธนาพร
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 100/548 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
042-711681

สังกัด : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ