รายชื่อหน่วยงานในสังกัด กพ. ทบ.

หน้าที่ [1]

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ใส่คำที่ต้องการค้นหาไม่เว้นวรรค

ร.ท.อานันท์ จักรอิศราพงศ์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ท.อานันท์ จักรอิศราพงศ์
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
200 หมู่ 2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง
เมือง
พะเยา
56000
054-482778
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด : รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรีชากร วีระประวัติ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรีชากร วีระประวัติ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริทันตวิทยา

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง สุภาพร ราชณรงค์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง สุภาพร ราชณรงค์
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองบัว
เมือง
อุดรธานี
41000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัด : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง สาวิตรี พรรณจิตต์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)ชลศักดิ์ เจียสกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)ชลศักดิ์ เจียสกุล
ช่วยราชการอื่น
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
สลก.ทบ.ช่วยราชการ หน่วยตรวจโรค
กรุงเทพมหานคร

สังกัด : ช่วยราชการอื่น
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง มธุกานต์ เกตุรัตน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง มธุกานต์ เกตุรัตน์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมช่องปาก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.ปรันต์ สุเนตนันท์
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
ชาย
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ท.หญิง สาลินี จุลศรีไกลวัล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ท.หญิง สาลินี จุลศรีไกลวัล
รพ.ค่ายสุรสีห์
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า
เมือง
กาญจนบุรี
71190
51088
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.ค่ายสุรสีห์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
20 เมษายน 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.อ.หญิง ญธิดาพร หวังหิรัญกุล
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ทันตแพทย์
14 กุมภาพันธ์ 2519 อายุ 36 ปี
หญิง
233 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง นนทิชา บรรพกาญจน์ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง นนทิชา บรรพกาญจน์
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
หญิง
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
เมือง
สุรินทร์
32000
044-513503
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สังกัด : รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.อ.(พ.)หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.อ.(พ.)หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ร.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

ร.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
รพ.อานันทมหิดล
ทันตแพทย์
22 มกราคม 2529 อายุ 26 ปี
หญิง
รพ.อานันทมหิดล 38088 ต.เขาสามยอด อ.เมือง
เมือง
ลพบุรี
10500
38090
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สังกัด : รพ.อานันทมหิดล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.หญิง ขวัญจิต บุญประเสริฐ [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.หญิง ขวัญจิต บุญประเสริฐ
รพ.รร.6
ทันตแพทย์
1 มกราคม 0 อายุ
หญิง
กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตวิทยาเอ็นโดดอนท์

สังกัด : รพ.รร.6
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

พ.ต.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก [คลิ๊กแสดงรายละเอียด]

พ.ต.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก
รพ.ค่ายเสนารณงค์
ทันตแพทย์
1 มกราคม อายุ
ชาย
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 191 ต.คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
44465

สังกัด : รพ.ค่ายเสนารณงค์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] แสดงหน้าละ 15 รายการ