กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
คำแนะนำการใช้งานแบบบันทึกและแบบรายงานสภาวะสุขภาพช่องปาก
ข้อมูลทันตแพทย์กองทัพบก
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากปี 59
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก 2551
เกณฑ์AHSทันตกรรม2558
รวมเอกสารสำรวจสภาวะช่องปากกำลังพล ทบ.59
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพ รพ.ทบ.
แบบรายงานรวมส่งกทพ.พบ.
แบบรายงานรายหน่วย (Excel)
จำนวนกลุ่มตัวอย่างการสำรวจ59รายรพ.ทบ.
โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากกำลังพลทบ.59
R2Rexample
R2Rknowlege
R2Rinfo
ตารางข้อมูลนายสิบทันตกรรม
สำรวจข้อมูลนายสิบทันตกรรม
ตารางตามเสด็จฯวังไกลกังวล
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้คำย่อในกองทัพบก พ.ศ.2540
บรรยายอัปขี้นเวป 27 มี.ค.58
แบบรายงานผลการดำเนินการ งาน/โครงการตามแผนพัฒนาบริการทันตกรรม ประจำปี 2558

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ