กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
Abstract book Istunbul
Abstract book China
รายชื่อทันตแพทย์ นายทหารทันตกรรมและนายสิบทันตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก พบ. ให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ศพบ.จชต. สนันสนุน กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายบริการทันตกรรม56
KPI Template ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมทันตแพทย์ทหารโลก 2015
KPI Template อัตราการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ของผู้รับบริการทันตกรรมใน รพ.ทบ.
KPI Template ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ป่วยทันตกรรมในรพ.ทบ.
KPI Template ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบริการทันตกรรมในรพ.ทบ. ประจำปี 2558
แบบรายงานสถิติภาวะไม่พึงประสงค์ทางทันตกรรม58
คำแนะนำการรายงานสถิติทันตกรรม58
แบบสอบถามความพึงพอใจทันตกรรม58
แบบรายงานความพึงพอใจทันตกรรม58
แบบรายงานรายได้ทางทันตกรรม58
แบบรายงานสถิติทันตกรรม(ทันตแพทย์อัตราจ้าง)58
แบบรายงานสถิติทันตกรรม58
แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2556
แบบสำรวจความพึงพอใจของรพ.ทบ.ที่มีต่อการดำเนินงานของกองทันตแพทย์[
รายชื่อตามเสด็จฯ ต.ค. - ธ.ค.57
แบบรายงานผลการดำเนินการ งาน/โครงการตามแผนพัฒนาบริการทันตกรรม ประจำปี 2556
รายชื่อทันตแพทย์ ทบ. ที่มีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อด้านทันตกรรมเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2557

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ