กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
แบบฟอร์ม กบ.3 ใบยืม
แบบฟอร์ม กบ.2 ใบเบิก ฉบับ ธุรการ ,ผู้เบิก
แบบฟอร์ม กบ.1 ใบส่งซ่อม
การรายงานข้อมูลเพื่อการเตรียมการขยายบริการทันตกรรมในรพ.ทบ.(คำชี้แจง แบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
ตารางการประชุมสัมมนาทันตแพทย์กองทัพบกเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ
(ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทันตกรรม รพ.ทบ.
(ร่าง)มาตรฐาน รพ.ทบ. ด้านบริการทันตกรรม
แผนที่จอดรถผู้ร่วมสัมมนาแนวทางการขยายบริการทันตกรรมในรพ.ทบ.28พ.ค.55
ร่าง อสอ. ทางทันตกรรม
เอกสารชี้แจงโครงการขยายบริการทันตกรรม ในรพ.ทบ.
แบบฟอร์มบันทึกสถิติบริการทันตกรรม
แบบสำรวจข้อมูลทันตแพทย์
แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 54 รพ.ทบ.
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)กทพ.พบ. 30กย54
ผลการปฏิบัติราชการรอบ12เดือน ตามคำรับรองประจำปี 2554 กทพ.พบ.
ข้อเสนอแนะการให้บริการทันตกรรม ในจชต. ปี 55
คู่มือใช้งานโปรแกรมHaveFun1.1(ดาวน์โหลดโปรแกรม http://www.superict.com/HaveFunFile.zip)
ผลการสัมมนา การปรับปรุงการให้บริการทันตกรรม(ฟันเทียม)ในจชต.
การกำหนดสาขาเฉพาะทาง ที่ให้ทันตแพทย์ลาศึกษา ปีการศึกษา2555

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ