กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทันตกรรม
แบบรายงานสถิติการให้บริการทันตกรรม
แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี
กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2560
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก พ.ศ. 2551
คำแนะนำการรายงานมาตรฐาน รพ.ทบ. (AHS) ด้านบริการทันตกรรม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน
บัญชีอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน
บัญชีอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน
บัญชีอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ตามคุณภาพและปริมาณงาน
การบรรยาย Benchmarking (พ.อ.ฤทธิกร การะเวก)
ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การบรรยาย Benchmarking (ร.ท.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล)
HA for Dental
การบรรยาย Benchmarking (พ.อ.ธนกฤต นพคุณวิจัย)
มาตรฐาน AHS ทันตกรรม
KPI Template
SIPOC Table
คำแนะนำการใช้งาน Armydent Warroom
HAforDental

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ