กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Proud to be an Army Dentist
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การลาศึกษา นอก กห.
แบบฟอร์มใบสมัครปฏิบัติงาน ศพบ.จชต.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏฺิบัติราชการ(ตัวชี้วัดขั้นตอนดำเนินการ)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏฺบัติราชการ(ตัวชี้วัดปริมาณ)
รายงานผลการปฏิบัติราชการกทพ.พบ.รอบ9เดือน ประจำปี 2554
แบบฟอร์ม บันทึกการแก้ไขข้อมูลทันตแพทย์ทบ.
ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ.
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กทพ.พบ. ประจำปี2554
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลสป.ถาวรและบุคลากรด้านทันตกรรม รพ.ทบ.
ตัวอย่างภาพถ่าย สป.รพ.ค่ายสุรนารี (สำหรับ 37 รพ.)
ตัวอย่างการสำรวจ สป.ถาวร รพ.ค่ายสุรนารี (สำหรับ 37 รพ.)
แบบฟอร์มสำรวจ อสอ.รพ.ทบ.
สถิติผลการบริการทันตกรรมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
Presentation ผลการปฏฺิบัติราชการกทพ.พบ. ประจำปี 2553
แบบบันทึกสถิติทางทันตกรรม ประจำเดือน (แบบใหม่)
กำหนดการประชุมวิชาการทันตแพทย์ ทบ.ปี 53
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานทางทันตกรรมรายเดือนของทันตแพทย์ ที่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถานพยาบาล (จำแนกรายบุคคล)

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ