กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
การเทียบสมรรถนะ P
มาตรฐานAHSทันตกรรม
SIPOC Table
KPI Template
ArmyDent Warroom
Benchmarking
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การรักษาทางทันตกรรมในเด็กออทิสติก2
การเทียบสมรรถนะ
แนวทางการใช้ฟลูออไรด์ทันตแพทยสมาคม2560
ตัวอย่างการนำเสนอ
รายละเอียดตัวชี้วัด
พ.อ.ประกิจ
alfa
แก้ไขอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
แบบประเมินตนเอง TDCA
โครงการสัมมนา การปรับปรุงกระบวนการและกำหนดผลสัมฤทธิ์งานทันตกรรม รพ.ทบ.
คำแนะนำการตรวจสุขภาพช่องปาก60
แนวทางการรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช
แนวทางการจัดการทางทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ