กิจกรรมของกองทันตแพทย์

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการสัมมนาการจัดการความรู้งานทันตกรรมฯ
กำหนดการสัมมนาKM1-2กย59
อนุมัติโครงการสัมมนาKM 1-2กย59
หนังสือเชิญสัมมนาKM 1-2กย59
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบศึกษาแนวทางส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกัน โรคในช่องปากของบุตรกำลังพล ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ประจำปี 2559( งานฟันดี แฟมิลีเดย์ )
FunDeeFamilyDay
DentalSafetyGoalsandGuidelines2015
โครงการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงชุดเครื่องมือทันตกรรมสนาม
โครงการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงชุดเครื่องมือทันตกรรมสนาม
รายชื่อทัตแพทย์ตามห้องพัก
แบบรายงานการนำเสนอผลงาน โครงการรางวัลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โรงพยาบาลกองทัพบก
แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา
การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสัมมนาฯ
กำหนดการสัมมนา
โครงการสัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างทันตแพทย์กองทัพบก
เอกสารประชุมเพิ่มเติม
รายงานการประชุม
แบบรายงานสถิติการให้บริการ
แบบบันทึกรายละเอียดการจัดกลุ่มและระดับสภาวะสุขภาพช่องปาก

ไปหน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] แสดงหน้าละ 20 รายการ